STANOVY

 

Společenství vlastníků jednotek  Pompova – Lomená

                                           

sídlo :  Brno,  Pompova 570/26

PSČ 617 00 

                                                      

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

1)      Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domů a pozemků, při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

2)      Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytových domů v katastrálním území Komárov,  a to  bytového domu č.p.  570,č.e. 26 ,  který tvoří součást pozemku parc. č. 227/5, zapsaného na LV č. 788,  bytového domu č.p. 576, č.e. 28 ,  který tvoří součást pozemku parc. č. 227/3, zapsaného na LV č. 789, bytového domu č.p. 577,č.e. 30 , který tvoří součást pozemku parc. č. 227/4, zapsaného na LV č. 790, bytového domu č.p. 581, č.e. 36 a, který tvoří součást pozemku p.č. 211/6, zapsaného na LV č. 791, bytového domu č.p. 582,č.e. 36 b,  který tvoří součást pozemku parc. č. 211/3, zapsaného na LV č. 792 a bytového domu č.p. 583, č.e.  36 c, který tvoří součást pozemku parc. č. 211/7, zapsaného na LV č. 793,  vše  zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Komárov a za účelem správy shora uvedených pozemku.

3)      Společenství vlastníků vzniklo ex lege z Bytového družstva POLO, se sídlem Brno – Komárov, Pompova 26, IČ: 479 12 839, když v roce 1995 , 1996 a 1998  byly všechny bytové jednotky převedeny do vlastnictví jednotlivých uživatelů bytových jednotek,poslední zápis  dle potvrzení Katastrálního úřadu  ze dne 29.9. 2014  ,Katastrální pracoviště Brno-město byl proveden  ke dni  14.12. 1998  v  budově č. p. 583 .

 

Čl. II

Název a sídlo

 

1)    Název zní:  Společenství vlastníků jednotek  Pompova  - Lomená

                           

2)      Sídlo       :    Brno, Pompova 570/26, PSČ 617 00

 

ČÁST DRUHÁ

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU

 

Čl. III.

 Předmět činnosti

1)      Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením , udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

2)      Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

       3)  Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti týkající se správy domů a pozemků

            z hlediska provozního a technického, kterými se rozumí zejména:

a) zajišťování provozu, údržby, oprav, stavebních úprav a jiných změn společných částí domu (včetně činností spojených s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, změnou v užívání, zřízením, udržováním, zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem členům společenství), změn vedoucích ke změně účelu v jejich užívání, a zajišťování těchto činností ohledně technických zařízení domu, jakož i společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, zajišťování revizí technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení  a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu, zajišťování údržby pozemku a údržby přístupových cest na pozemku,

b) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo , smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, o nájmu jednotek, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků, smluv o některých činnostech při správě domu zajišťovaných třetí osobou,

c)      péče o řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, včasné vymáhání plnění povinností členů společenství uložených jim obecně závazným právním předpisem, těmito stanovami, nebo usnesením orgánu společenství, o řádné vedení účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem, vedení seznamu členů společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, vedení evidence plateb členů společenství včetně potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami, rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, vybírání záloh a úhrad za služby, příspěvků na správu nemovité věci od členů společenství a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností.

 

ČÁST TŘETÍ

 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU

 

ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 

Čl. IV

Vznik členství

 

1)      Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

2)      Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

3)      Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro které společenství vlastníků vzniklo. Jejich členství vzniká:

a) dnem vzniku společenství vlastníků v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků,

b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství vlastníků.

 

 

Čl. V

Seznam členů společenství vlastníků

 

1)      Společenství vlastníků vede seznam členů společenství vlastníků. V seznamu členů společenství vlastníků musí být u každého člena společenství vlastníků uvedeno:

           a) jméno a příjmení,

           b) datum narození,

           c) adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající            

           vlastnické právo k pozemku a domu,

           doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu  ( dále jen doručovací adresa ), v

           případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu,

           e) společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky, nebo jednotky ve společném jmění

           manželů,

           f) váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.

2)      Seznam členů společenství vlastníků je zpřístupněn členům společenství vlastníků způsobem uvedeným v čl. VI odst. 2 stanov.

3)      Členy společenství vlastníků, jejichž členství vznikne za trvání společenství vlastníků, zapíše společenství vlastníků do seznamu členů společenství vlastníků neprodleně po té, kdy člen společenství vlastníků oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky, nebo kdy se společenství vlastníků dozví o této skutečnosti jiným způsobem.

4)      Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od společenství vlastníků na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

5)      Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrno, že je neúplný.

 

Čl. VI

Členská práva o povinnosti

 

1)      Člen společenství vlastníků má   práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedená v příslušných ustanoveních právních předpisů a těchto stanov a má zejména právo:

            a) účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek stanovených

            právními předpisy a těmito stanovami,

            b) účastnit se jednání shromáždění, požadovat a dostat na něm  vysvětlení záležitostí,

            hlasováním se podílet na rozhodování shromáždění,

            c) volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,

            d) předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti

            společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

            e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, nejpozději do čtyř měsíců od

            skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků , je nejpozději do

            sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období,

            f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání

            shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím vlastníků a do podkladů, z nichž vychází

            určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku

            a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,

            g) seznámit se, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje,

            h) nahlížet do účetních knih a dokladů společenství vlastníků.

            ch) nechat se zastupovat na  shromáždění vlastníků  jinou osobou na základě plné moci   

                  (plná moc nemusí být úředně ověřená )

2)      V případě, že člen společenství vlastníků chce uplatnit své právo a nahlédnout a seznámit se s listinami uvedenými v čl. VI odst. 1 stanov, bude domluven takovým způsob uplatnění tohoto práva, který bude vyhovovat jak společenství vlastníků, tak členu společenství vlastníků, případně osobě, která na základě smlouvy zajišťuje činnosti spojené se správou domu. V případě, že způsob uplatnění tohoto práva nebude dohodnut, rozhodne o způsobu uplatnění práva shromáždění.

 

3)      Člen společenství vlastníků má povinnost vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedené v příslušných ustanoveních právních předpisů a těchto stanovách, zejména má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,

b) řídit se pravidly pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,

c) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

d) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

e) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,

f) udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání,

g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu a pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,

h) předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby a vyjádření příslušného stavebního úřadu, případně rozhodnutí, bylo-li vydáno,

 

4)      Člen společenství vlastníků má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části domu, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit nebo poškodit společné části.

5)      Neplní-li vlastník jednotky povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu  a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, je společenství vlastníků oprávněno činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Právo vlastníka jednotky činit opatření k nápravě tím není dotčeno.

6)      Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků.

7)      Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla  jiných energií, a pro odečet naměřených hodnot.

8)      Při poškození jednotky prováděním prací dle čl. VI odst. 7 stanov, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

9)      Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy místa trvalého pobytu, doručovací adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, společenství vlastníků nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

10)  Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu společenství vlastníků změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechá-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, v takovém  případě oznámí i jméno a doručovací adresu této osoby.

11)  Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu společenství vlastníků jméno a doručovací adresu kteréhokoli vlastníka nebo nájemce v domě.

12)  Na návrh společenství vlastníků nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky tohoto vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků  jednotek.

 

Čl. VII

Spoluvlastnictví jednotky

 

1)      Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly.

2)      Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění vyžaduje písemnou formu. Spoluvlastníci jednotky jsou povinni společenství vlastníků jednotek bezodkladně doručit zmocnění udělené jejich společnému zástupci. V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou spoluvlastníci povinni požádat o rozhodnutí v té věci soud a bezodkladně doručit společenství vlastníků pravomocné rozhodnutí.

3)      Práva a povinnosti člena společenství vlastníků vykonává společný zástupce. Společný zástupce je mimo jiné oprávněn zúčastnit se zasedání shromáždění společenství vlastníků a vykonávat na něm práva člena společenství vlastníků, zejména podávat jménem, spoluvlastníků bytové jednotky návrhy, hlasovat o jednotlivých usneseních. Všichni spoluvlastníci bytové jednotky mají právo být na zasedání shromáždění přítomni, práva člena společenství vlastníků však nevykonávají. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

 

 

ČL. VIII

Zánik členství ve společenství vlastníků

 

1)      Členství ve společenství vlastníků zaniká:

            a) převodem nebo přechodem vlastnické jednotky,

            b) úmrtím člena společenství vlastníků – fyzické osoby,

            c) zánikem člena společenství vlastníků -právnické osoby bez právního nástupnictví

            d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství vlastníků,

            e) dalším způsobem, pokud to stanový právní předpisy.

2)      Společné členství ve společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí, tuto změnu člen společenství neprodleně ohlásí výboru společenství.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU

 

Čl. IX

Společná ustanovení

 

1)      Orgány společenství vlastníků jsou:

            a) shromáždění

            b) výbor

            c) kontrolní komise

 

   Čl. X

Shromáždění

 

1)      Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Je-li však vlastníkem jednotky samo společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

2)      Výbor svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich, neučiní-li to  výbor ve lhůtě třiceti dnů od doručení podnětu výboru , svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.  Je-li zasedání svoláno z podnětu vlastníků jednotek, může být pořad zasedání změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

3)      Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství vlastníků na jimi sdělenou adresu, nebyla-li sdělena, na adresu uvedenou ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu. Pozvánka se současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství vlastníků. Písemná pozvánka musí být zaslána a vyvěšena ve lhůtě nejméně třiceti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnosti členů se jej účastnit. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

4)      Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí společenství vlastníků členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle odst. 2 věta druhá, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

5)      Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci se připouští. V případě zastoupení se zástupce člena společenství vlastníků na shromáždění prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a aktuální výpisem obchodního nebo jiného rejstříku, jde-li o právnickou osobu a plnou mocí udělenou členem společenství vlastníků, za kterého se shromáždění účastní, nebyla-li plná moc k účasti na všech shromážděních předložena společenství vlastníků dříve. Podpisy na plné moci nemusejí být úředně ověřeny.

6)      Do působnosti shromáždění patří:

            a) změna stanov

            b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

            c) volba  a odvolávání členů výboru a rozhodování o výši jejich odměn,

                volba a odvolání členů kontrolní komise, rozhodování o výši jejich odměn 

            d) schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření, zprávy o

            hospodaření společenství vlastníků a správě domu s výsledky plnění rozpočtu, jakož i

            celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo            

            vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

            e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen

            služeb na jednotky,

            f) rozhodování

                - o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

                - o změně účelu užívání domu nebo bytu,

                - o změně  podlahové plochy bytu,

                - o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

                - o změně  podílu na společných částech,

                - o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, převyšují-li náklady

                  částku stanovenou v čl. XII odst. 12 stanov

            g) udělování předchozího souhlasu

                - k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi

                - k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku

                  stanovenou v čl. XII odst. 12,

                - k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek

                  úvěru,

                - k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotyčný vlastník

                  jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

            h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i

            rozhodnutí o její změněn, jakož i schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo

            rozsahu činnosti,

            i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si

                 shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

7)      Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlasu většiny přítomných vlastníků jednotek, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů.

8)      Zasedání shromáždění zahájí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. V případě svolání zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek podle čl. X odst. 2 věty druhé zahájí zasedání členů společenství vlastníků zmocněný těmito vlastníky jednotek. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže shromáždění rozhodne o předčasném ukončení. Shromáždění hlasuje veřejně, zvednutím ruky. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování. Před přijetím každého usnesení zjistí předseda zasedání počet přítomných členů, po hlasování uvede, počet souhlasných hlasů pro přijetí usnesení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání v písemné pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství vlastníků oprávněných o ní hlasovat.

9)      Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání shromáždění ve lhůtě do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo shromáždění. Ze zápisu musí být patrné:

            a) kdo zasedání svolal,

            b) jak, kdy se konalo

            c) kdo je zahájil a kdo mu předsedal,

            d) jaké případné členy orgánu shromáždění zvolilo,

            e) plné znění přijatých usnesení,

            f) uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení,

            g) kdy byl zápis vyhotoven.

           Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které

           byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a

          zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u

           předsedy výboru. Každý člen  společenství vlastníků  může nahlížet do zápisů ze zasedání za 

           podmínek   určených v čl.X odst. 2 stanov, toto právo lze vykonat v sídle společenství 

          vlastníků. Pokud o  to člen společenství vlastníků požádá, jsou zápisy ze shromáždění

            zasílány na jeho    e-mailovou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu.

10)  Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl, v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho  právo zaniká.

11)  Je-li proto důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromážděním řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 

Čl. XI

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

 

1)      Osoba, která je oprávněná shromáždění svolat, může navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti shromáždění, mimo zasedání, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov.

2)      Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí patnáct dní.

3)      K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

4)      Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

5)      Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech , vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

 

 

Čl. XII

Výbor

 

1)      Výbor je statutárním orgánem společenství vlastníků. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, a nebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

2)      Výbor má 3 členy.  Za  společenství vlastníků je oprávněn jednat buď      předseda výboru  samostatně nebo  společně  člen výboru s místopředsedou  výboru . Za společenství vlastníků se  podepisují  tak, že k   názvu společenství  připojí svůj podpis a údaj o funkci.

3)      Funkční období členů výboru činí pět let a počíná zvolením do funkce. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním, mohou být do své funkce voleni opětovně. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

4)      Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem výboru jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve výboru zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

5)      Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámí-li to předem společenství vlastníků, to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je již členem výboru , oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu společenství vlastníků. Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena výboru z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodlo-li společenství vlastníků, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvědělo, že má ve funkci setrvat.

6)      Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péči řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí toho pro sebe důsledky. Člen výboru vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

7)      Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Zasedání výboru je oprávněn svolat každý člen výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů zúčastněných. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutí pořídí zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohu zápisu tvoří listina přítomných. O náležitostech zápisu platí přiměřeně čl. XIV odst. 9 stanov. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je ten člen výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Zápisy ze zasedání výboru jsou k dispozici členům společenství vlastníků k nahlédnutí za podmínek uvedených v čl. X odst. 2 stanov. Pokud o to člen společenství vlastníků požádá, jsou mu zápisy ze zasedání výboru zasílány na jeho e-mailovou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu.

8)      Má-li společenství vlastníků zaměstnance je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům předseda výboru.

9)      Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nenahradil-li člen výboru společenství vlastníků škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství vlastníků za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společenství vlastníků nemůže domoci.

10)   Výbor jako výkonný orgán společenství vlastníků zejména:

a) zajišťuje záležitosti společenství vlastníků ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství vlastníků podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění, zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje o pojištění domu,

c) rozhoduje o zajištění dodávky služeb spojených s užívání jednotek v souladu s usnesením shromáždění o schválení druhu služeb,

d) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

e) připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění návrh rozpočtu, zprávu hospodaření společenství vlastníků s výsledky plnění rozpočtu, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech splečenství vlastníků, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

f) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

g) zajišťuje řádné vedení písemností společenství vlastníků,

h) sděluje jednotlivým členům splečenství vlastníků podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a a výši záloh na úhradu za služby,

i) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

j) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství vlastníků.

k)volí ze svého středu předsedu  a místopředsedu výboru

11)  Výbor jako statutární orgán společnosti zejména:

a) v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a usneseními shromáždění činí právní jednání za společenství vlastníků navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek služeb, a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

c) za společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,

d) plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku společenství jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem,

e) v případě změny prohlášení dle § 1166 o.z. zajistí vyhotovení úplného znění a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin vedené příslušným katastrálním úřadem.

12)  V působnosti výboru je dále rozhodování:

a) o nabytí a prodeji movitých věcí, jejichž pořizovací cena nepřesáhne  v kalendářním roce souhrnné částky 15 000,-Kč ( patnácttisíckorunčeských )

b) o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,-Kč (tisíc )  v průměru na každou jednotku, tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech domu .

13)  Členství ve výboru končí:

            a) uplynutím funkčního období,

            b) odvoláním z funkce,

            c) odstoupením z funkce

            d) ztrátou způsobilosti být členem výboru,

            e) případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.

14)  Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým společenství vlastníků, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

15)  Členové výboru, jejichž počet klesl po polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání shromáždění.

16)  Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách, jinak soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství vlastníků a nemá-li společenství vlastníků jiného člena orgánu schopného ho zastupovat. Tyto stanovy ve smyslu § 488 o.z. určují, aby v tomto případě byl tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenství vlastníků.

 

Čl. XIII

Kontrolní komise

 

1)      Kontrolní komise je orgánem společenství vlastníků a je oprávněna:

a) kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů,

b) nahlížet svým pověřeným členem do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.

2)      Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcích provedených kontrol či revizí, je nezávislá na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává v souladu se stanovami a právními předpisy, zjistí-li nedostatky, upozorní statutární orgán a nejsou-li nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

3)      Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí ve statutárním orgánu.

4)      Kontrolní komise je volena a odvolávána shromážděním, má 3 členy a ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání této komise, může volit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

5)      Kontrolní komise ve své působnosti zejména:

a) kontroluje, zda společenství vlastníků a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami a jinými právními předpisy,

b) podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění vlastníků,

c) je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru, za tím účelem je oprávněna požádat výbor o zaslání pozvánek na schůze výboru spolu s podklady zasílanými členům výboru,

d) navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a navrhuje opatření vč. termínů k jejich odstranění,

e) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství vlastníků a ke zprávě výboru předkládané na shromáždění vlastníků.

 

ČÁST PÁTÁ

 

URČENÍ PRVNÍCH ČLENU STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

 

Čl. XIV

 

Prvními členy výboru jsou : 

           -  RNDr. Zuzana  Flégrová ,Ph.D. – nar. 11. 3. 1981     

               bytem Lomená 36 b, 617 00 Brno

          -   Rudolf Loucký – nar . 6. 8. 1939 ,

               bytem Lomená 36 b, 617 00 Brno ,

          -    Zdeněk Pirochta – nar.  21. 3. 1948 ,

               bytem pompova 26 , 617 00 Brno

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU A POZEMKU A UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

 

Čl. XV

Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí jsou upravena v čl. III těchto stanov a vyplývají z dalších ustanovení stanov upravujících práva a povinnosti členů vlastníků jednotek a působnost orgánů společenství vlastníků.

 

 Pravidla pro užívání společných částí

Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, kočárkárny, kotelny, lodžie, terasy, balkony přístupné ze společných prostor, výtahy, půdy, sklepy, prádelny a další prostory určené pro společné užívání.

1. Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.

2. V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování  ostatních vlastníků  bytů zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů.

3. Člen společenství je povinen zejména zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření přepážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostorů domu.

4. V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.

5. Člen společenství je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží.

6. Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu společenství, tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení zavazuje se člen společenství neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam, vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací o spojení na statutární orgán společenství, na třetí osobu zajišťující některé úkony správy, o spojení na havarijní poruchovou službu, neboť tabule je určena pro uveřejňování důležitých oznámení o opatřeních týkajících se správy nemovité věci a jejím užívání.

7. Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.

8. Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti člena společenství.

9. Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu, plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném.

10. Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství, při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací výboru  společenství vlastníků a ostatním členům společenství. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.

11. Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se umisťování podle domovního řádu zakázaných předmětů do sklepních prostor.

12. Statutární orgán společenství vede seznam společných částí. Zajišťuje porovnání a kontrolu jejich využití s jejich původním určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí, včetně společných domovních prostor, uzavírá člen společenství dohodu s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím  výboru společenství vlastníků.

 

ČÁST SEDMÁ

PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKU, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPUSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY JEDNOTEK

Čl. XVI.

 Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků

1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků jednotek tak, aby schválení bylo provedeno do 30. 11. předchozího kalendářního roku. Přípravu rozpočtu zajišťuje statutární orgán společenství.

2. Rozpočet zahrne veškeré předpokládané náklady za kalendářní rok, zejména:

a) některé činnosti náklady na rekonstrukce, provádění změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, na zřízení, udržování nebo zlepšení zařízení v domě nebo na pozemku v části připadající na daný kalendářní rok,

b) plánované náklady na revize a prohlídky, náklady a pojištění domu, odhad nákladů na provádění údržby a drobných oprav společných částí domu a zařízení v domě sloužící všem členům společenství,

c) náklady na příspěvky na odměňování členů orgánů společenství, na vedení účetnictví, na odměnu osoby zajišťující správy nemovité věci, náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů, náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, náklady na chod kanceláře společenství vlastníků jednotek, včetně vybavení této kanceláře,

d) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně realizace odečtů hodnot z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a další  energie , náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy nemovité věci.

3. Rozpočet zahrne veškeré příjmy společenství za kalendářní rok, jimiž zejména jsou:

a) příspěvky členů společenství na správu nemovité věci,

b) úroky z prodlení přijaté od členů společenství z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu nemovité věci,

c) poplatky z prodlení přijaté od členů společenství z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti člena společenství podle zákona č. 67/2013 Sb.,

d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,

e) úroky z prodlení, smluvní pokuty a další penále zaplacené třetími osobami za porušení jejich povinností ze smluv sjednaných s nimi společenstvím vlastníků jednotek,

f) pojistná plnění z pojistných smluv společenství vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodný průběh,

g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

 

ČL. XVII

Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

1)      Vlastníci jednotek jsou všichni povinni přispívat na správu domu a pozemku ve výši a lhůtě určené shromážděním.

2)      Na každou jednotku stejně se rozvrhnou:

            a) náklady na odměňování členů výboru a kontrolní komise

            b) náklady na vedení účetnictví,

            c) náklady na vlastní správní činnost

            d) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství jednotek,

            e) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně

              provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k

              rozúčtování nákladů na  další energie

           f) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně

              softwarového vybavení a jeho odpisy,

          g) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení,

              kancelářské potřeby, poštovné, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena,

          h) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

 

3)      ostatní náklady na správu domu a pozemku se rozvrhnou podle podílu na společných částech.

4)      Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků vydá vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně, že takové dluhy nejsou.

 

 

Čl. XVIII

Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

1)      Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ( dále jen služby ) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, upravují zvláštní právní předpisy.

2)      Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasové a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

3)      O druhu poskytovaných služeb, výši záloh, lhůtě placení záloh a o rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

4)      Nerozhodne-li shromáždění jinak, určí poskytovatel služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

5)      Nerozhodne-li shromáždění jinak, rozúčtují se náklady na služby takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody,

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovateli služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob dle čl. VI. odst. 10 stanov rozhodných pro rozúčtování.

6)      V souladu s čl. VI odst. 1 písm. e) má každý člen společenství vlastníků obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků je nejpozději do sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období.

 

Tyto stanovy byly přijaty na shromáždění vlastníků jednotek konaném dne  17. 12. 2014

  

  

              Společenství vlastníků jednotek 

                        Pompova-Lomená